Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Sportovně rekreační areál Vejsplachy, Vrchlabí- krytý bazén-energoblok 2
Odesílatel Kateřina Navrkalová
Organizace odesílatele VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA [IČO: 61989100]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.10.2021 14:31:09
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení dokumentace dne 7.10.2021.
Dle § 98 odst.1, 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění musí být žádost zadavateli doručena ve lhůtě nejpozději 8 pracovních dní před koncem lhůty pro podání nabídek. Žádost o vysvětlení nebyla zadavateli doručena včas a zadavatel požadované vysvětlení zadávací dokumentace neposkytne.
Nad rámec tohoto sdělení zadavatel uvádí, že do projektové dokumentace v části výkazu výměr zasahovat nebude, neboť způsob zpracování výkazu výměr nemá vliv na zpracovávání nabídkové ceny, kde předmětem hodnocení nabídek je pouze cena v Kč bez DPH za 1 GJ dodaného tepla vyrobeného v nově instalovaném zařízení.

Původní zpráva

Datum 07.10.2021 11:18:04
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,
kontrolou výkazů výměr bylo mimo jiné zjištěno, že v souboru D1J-E-252_vv.xls není odstavec "Hradicí člen" započten v součtu "Náklady celkem bez DPH". Žádáme zadavatele, aby provedl kontrolu výkazů výměr a tuto chybu a případné další chyby odstranil.
Děkujeme