Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7301010061446


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Město Vrchlabí
Identifiakční číslo:
00278475
Poštovní adresa:
Zámek 1
Obec:
Vrchlabí
PSČ:
54301
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Městský úřad Vrchlabí, Zámek č.p.1, Vrchlabí
Tel.:
+420 499405332
K rukám:
Bohumila Břešťovská
       
E-mail:
brestovskabohumila@muvrchlabi.cz
Fax:
+420 499403310
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://www.muvrchlabi.cz
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://zakazky.muvrchlabi.cz/profile_display_2.html
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih-zhotovitel stavby-Fotbalový areál Vejsplachy
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
Vrchlabí
Kód NUTS CZ052 Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
Novostavba fotbalového areálu včetně napojení na technickou a dopravní infrastrukturu. Součástí areálu je 1x hlavní travnaté fotbalové hřiště, 1x tréninkové fotbalové hřiště s umělým trávníkem 3. generace, lx menší tréninkové travnaté hřiště, atletický ovál s umělým povrchem, tribuna včetně zázemí pro sportovce, obslužný objekt a ostatní doprovodné stavby, dopravní infrastruktura - přístupové chodníky, parkoviště, lávka pro pěší, úprava okružní křižovatky, inženýrské sítě - vodovod, kanalizace, elektro a ostatní areálová technická infrastruktura.
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
80 000 000
Měna:
CZK
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
45212200-8
 
Další předměty
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
30/09/2013 (dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
06/01/2014 (dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
31/10/2014 (dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky dle § 86 odst. 2 zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů:
1) popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny:
Realizací akce" Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih" došlo ke zrušení stávající fotbalového areálu. Výstavbou nového fotbalového areálu bude zajištěno pokračování činnosti fotbalového klubu ve Vrchlabí a dojde k rozšíření prostoru pro sportovní a volnočasové aktivity obyvatel Vrchlabí všech věkových kategorií včetně zázemí.
Stručný popis předmětu zakázky:
Novostavba fotbalového areálu včetně napojení na technickou a dopravní infrastrukturu. Součástí areálu je 1x hlavní travnaté fotbalové hřiště, 1x tréninkové fotbalové hřiště s umělým trávníkem 3. generace, lx menší tréninkové travnaté hřiště, atletický ovál s umělým povrchem, tribuna včetně zázemí pro sportovce, obslužný objekt a ostatní doprovodné stavby, dopravní infrastruktura - přístupové chodníky, parkoviště, lávka pro pěší, úprava okružní křižovatky, inženýrské sítě - vodovod, kanalizace, elektro a ostatní areálová technická infrastruktura.
3) Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele:
Zadavatel je vlastníkem současného fotbalového areálu, který je zrušen. Stavbou nového sportovního zařízení dojde k zajištění planovaných potřeb zadavatele, pokračování letité tradice fotbalového sportu ve Vrchlabí, k rozšíření prostoru pro sportovní a volnočasové aktivity obyvatel Vrchlabí všech věkových kategorií včetně zázemí.
4) Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky:
31.10.2014

ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
nebude poskytována záloha, ostatní podmínky budou upraveny ve smlouvě o dílo
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
http://www.mfcr.cz
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
http://env.cz
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
http://mpsv.cz
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
24/07/2013 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh