Formulář F01 - Předběžné oznámení

Název formuláře Oznámení o záměru uzavřít smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujícíh přímým zadáním
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: F2024-003199


Směrnice 2014/24/EU

Zainteresované subjekty musí o svém zájmu o danou zakázku (zakázky) informovat veřejného zadavatele. Zakázka či zakázky budou zadány bez dalšího uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení.

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1) Název a adresa 1

 (uveďte všechny veřejné zadavatele, kteří odpovídají za toto řízení)
Úřední název:
IČO: 2
Poštovní adresa:
Obec:
Kód NUTS:
PSČ:
Země:
Kontaktní osoba:
Tel.:
E-mail:
Fax.:
Internetové adresy
Hlavní adresa: (URL)
Adresa profilu zadavatele: (URL)

I.2) Společné zadávání veřejných zakázek

V případě společného zadávání zakázek, které zahrnuje více zemí - provádí se dle národních pravidel:

I.3) Komunikace

Další informace lze získat
Úřední název:
IČO: 2
Poštovní adresa:
Obec:
Kód NUTS:
PSČ:
Země:
Kontaktní osoba:
Tel.:
E-mail:
Fax.:
Internetové adresy
Hlavní adresa: (URL)
Adresa profilu zadavatele: (URL)
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány 5, 19
Úřední název:
IČO: 2
Poštovní adresa:
Obec:
Kód NUTS:
PSČ:
Země:
Kontaktní osoba:
Tel.:
E-mail:
Fax.:
Internetové adresy
Hlavní adresa: (URL)
Adresa profilu zadavatele: (URL)

I.4) Druh veřejného zadavatele

I.5) Hlavní předmět činnosti

Oddíl II: Předmět

II.1) Rozsah veřejné zakázky

II.1.1) Název:
Spisové číslo: 2
II.1.2) Hlavní kód CPV:
Doplňkový kód CPV: 1, 2
II.1.3) Druh zakázky
II.1.4) Stručný popis:
II.1.5) Předpokládaná celková hodnota 2
Hodnota bez DPH:
Měna:
(v případě rámcových smluv nebo dynamických nákupních systémů – celková předpokládaná maximální hodnota za celou dobu trvání rámcové smlouvy nebo dynamického nákupního systému)
II.1.6) Informace o částech zakázky
Zakázka je rozdělena na části
nabídky mohou být předkládány pro 12
 
II.1.7) Konečná hodnota veřejné zakázky
 (bez DPH)
Hodnota:
(Uveďte celkovou hodnotu veřejné zakázky. Informace o jednotlivých zakázkách uveďte v oddíle V)
nebo
Nejnižší uvažovaná nabídka:
/ Nejvyšší uvažovaná nabídka:
Měna:
(v případě rámcových smluv – celková maximální hodnota za celou dobu jejich trvání)
(v případě dynamických nákupních systémů – hodnota zakázky (zakázek), která(-é) nebyla (nebyly) zahrnuta(-y) v rámci předchozích oznámení o zadání zakázky)
(u zakázek prováděných v případě nutnosti na základě rámcových smluv – hodnota zakázky (zakázek), která(-é) nebyla (nebyly) zahrnuta(-y) v rámci předchozích oznámení o zadání zakázky)

II.2) Popis 1

II.2.1) Název: 2
Část zakázky č.: 2
II.2.2) Dodatečný(-é) kód(-y) CPV 2
Hlavní kód CPV: 1
Doplňkový kód CPV: 1, 2

II.2.3) Místo plnění
Kód NUTS: 1
Hlavní místo dodání nebo plnění:
II.2.4) Popis zakázky:
(povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků)
II.2.5) Hodnotící kritéria 12
 
 
Název:
/ Váha: 1, 2, 20
 
 
 
Název:
/ Váha: 1, 20
 
 
II.2.6) Předpokládaná hodnota 2, 5, 6, 19
Hodnota bez DPH:
Měna:
(v případě rámcových smluv nebo dynamických nákupních systémů – předpokládaná celková maximální hodnota za celou dobu trvání této položky)
II.2.7) Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému 5, 6, 19
Doba trvání v měsících:
 
nebo
Doba trvání v dnech:
nebo
Začátek:
(dd.mm.rrrr)
Konec:
(dd.mm.rrrr)
Uveďte popis obnovení:
II.2.10) Informace o variantách 12
II.2.11) Informace o opcích 5, 6, 19
Uveďte popis opcí:
II.2.13) Informace o financování z prostředků Evropské unie 5, 19
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropske unie
Identifikujte projekt:
II.2.14) Další informace:

II.3) Předpokládané datum zveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení: 9, 19

(dd.mm.rrrr)

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace 5, 6, 19

III.1) Podmínky účasti

III.1.1) Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících 12
Seznam a stručný popis podmínek:
III.1.2) Ekonomická a finanční situace 12
Seznam a stručný popis kritérií výběru:
Minimální úroveň případně požadovaných standardů: 2
III.1.3) Technická a odborná způsobilost 12
Seznam a stručný popis kritérií výběru:
Minimální úroveň případně požadovaných standardů: 2
III.1.5) Informace o vyhrazených zakázkách 2

III.2) Podmínky vztahující se k zakázce 2

III.2.1) Informace o vyhrazení určité profesi
 (pouze pro zakázky na služby)
Uveďte odkaz na příslušné právní nebo jiné předpisy:
III.2.2) Podmínky realizace zakázky:
III.2.3) Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky

Oddíl IV: Řízení

IV.1) Popis

IV.1.1) Druh řízení 5
IV.1.3) Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému 5, 19
 
 
 
Předpokládaný maximální počet účastníků rámcové smlouvy: 2
 
V případě rámcových smluv – odůvodnění překročení čtyřleté doby trvání:
IV.1.6) Informace o elektronické aukci 12
Uveďte další informace o elektronické aukci:
IV.1.8) Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách

IV.2) Administrativní informace

IV.2.2) Lhůta pro doručení žádosti o účast 5
Datum:
(dd.mm.rrrr)
 
Místní čas:
(hh:mm)
IV.2.4) Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast: 1, 5
IV.2.5) Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení: 4, 5, 19
(dd.mm.rrrr)

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.2) Informace o elektronických pracovních postupech 5, 19

VI.3) Další informace: 2

VI.4) Přezkumná řízení 5, 19

VI.4.1) Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název:
Poštovní adresa:
Obec:
PSČ:
Země:
E-mail:
Tel.:
Internetová adresa: (URL)
Fax.:
VI.4.2) Subjekt odpovědný za mediační řízení 2
Úřední název:
Poštovní adresa:
Obec:
PSČ:
Země:
E-mail:
Tel.:
Internetová adresa: (URL)
Fax.:
VI.4.3) Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:
VI.4.4) Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení 2
Úřední název:
Poštovní adresa:
Obec:
PSČ:
Země:
E-mail:
Tel.:
Internetová adresa: (URL)
Fax.:

VI.5) Datum odeslání tohoto oznámení:

17.01.2024
Odpovědností veřejného zadavatele/zadavatele je zajistit soulad s právem Evropské unie a veškerými platnými právními předpisy.
1 prosím opakujte, kolikrát je třeba
2 je-li to relevantní
4 pokud jsou tyto informace známy
5 tyto informace uveďte, pokud je toto oznámení výzvou k účasti v soutěži
6 pokud jsou tyto informace již známy
9 tyto informace uveďte, pouze pokud je toto oznámení předběžným oznámením
12 tyto informace uveďte sem nebo do výzvy k účasti v soutěži, pokud je toto oznámení výzvou k účasti v soutěži nebo má za cíl zkrátit lhůty pro podání nabídek
19 pokud je účelem oznámení zkrácení časové lhůty pro příjem nabídek
20 místo váhy lze zadat význam
21 místo váhy lze zadat význam; pokud je cena jediným kritériem zadání, není nutné váhu uvádět